محققین دانشگاه ویرجینیا با شناسایی نقش یک ژن خاص در تشکیل فلاژله آی اسپرم، اطلاعات جدیدی را برای کمک به درمان ناباروری مردان ارائه کرده اند.

به گزارش بنیان به نقل ازmedicalxpress، در انسان، ناباروری مردان دلیل 40 تا 50 درصد ناباروری است و تقریبا 7 درصد مردان را تحت تاثیر قرار می دهد. در انسان دو نوع مژه یا سلیا وجود دارد: مژه های اولیه و مژه های متحرک. مژه های موجود در اسپرم از نوع متحرک می باشند. انتقال درون فلاژله آیی که آن را تحت عنوان IFT‌نیز می شناسند برای تکوین مژه ها حیاتی است و نقص در این مژه ها منجر به اختلالات تکوینی می شود.

 محققین نقش پروتئین انتقالی درون فلاژله آیی IFT20، را در تکوین سلول های زایای مردان مورد بررسی قرار دهند و دریافتند که این ژن نقش مهمی در تشکیل فلاژله آ  و در نتیجه باروری مردان دارد. بدون فلاژله آ، اسپرم قادر به شنا کردن نیست. در این مطالعه آن ها نشان داده اند که IFT20 برای باروری مردان و اسپرماتوژنز(فرایند تولید اسپرم) در موش ضروری است و عملکرد  اصلی آنن  نیز انتقال محموله پروتئینی برای تشکیل فلاژله آی اسپرم است.