سلول های بنیادی تخمدان خانم هایی که در سن تولید مثل قرار دارند می توانند به سلول هایی تبدیل شوند که مشابه اووسیت های بالغ هستند و این نشان می دهد که خانم ها می توانند تخمک هایی بیش از آن چه که با آن متولد می شوند تولید کنند.

به گزارش بنیان به نقل ازstem-cells-news،  محققین توانسته اند سلول های بنیادی خط زایایی(Germ line) را در تخمدان های موش بالغ شناسایی و جداسازی کنند که در شرایط in vitro تخمک ها و در شرایط in vivo تخم های مستعد لقاح را تولید می کنند. آن ها توانسته اند با استفاده از تکنیک FACS و پروتکلی مبتنی بر آن از بافت قشری تخمدان انسانی و موشی برای خالص سازی سلول های نادری که از نظر میتوزی فعال هستند استفاده کنند. این سلول ها دارای پروفایل بیان ژنی مشابه با سلول های زایای بدوی هستند. زمانی که وجود این سلول ها در شرایط آزمایشگاهی ثابت شد، این سلول ها می توانند برای چندین ماه تکثیر شوند و به طور خودبخود اووسیت های 30 تا 50 میکرومتری را تولید کنند که از نظر مورفولوژی، بیان ژن و وضعیت هاپلوئید بودن قابل تشخیص هستند. تزریق سلول های خط زایای انسانی که برای بیان GFP مهندسی شده اند به نمونه های قشر تخمدان انسانی منجر به تشکیل فولیکول هایی می شود که یک یا دو هفته بعد از زنوپیوند به موش های ماده دچار نقص ایمنی حاوی تخمک های GFP‌مثبت هستند. بنابراین، تخمدان زنانی که در سن تولید مثل قرار دارند مشابه با این موش های بالغ دارای سلول های زایای نادری هستند که از نظر میتوزی فعال هستند و می توانند در شرایط آزمایشگاهی و in vivo تولید اووسیت کنند.